Информация

Във връзка с настъпили промени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) в сила от 01.07.2014г. и спазвайки принципите:
1.публичност и прозрачност;
2.свободна и лоялна конкуренция;
3.равнопоставеност и недопускане на дискриминация,
се създава профил на купувача на ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ както следва:
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, поддържат профил на купувача, който представлява обособена част от електронната страница на ОБЩИНАТА.
Без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията, в профила на купувача се публикуват под формата на електронни документи:
1.предварителните обявления;
2.решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки;
3.документациите за участие в процедурите;
4.решенията за промяна в случаите когато се направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка по собствена инициатива или по сигнал за нередност, еднократно;
5.разясненията по документациите за участие;
6.поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление;
7.протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях;
8.решенията за:
8.1.определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка, включително по договор, сключен чрез прилагане на рамково споразумение, динамична система за доставки или система за предварителен подбор;
8.2.сключване на рамково споразумение;
8.3. класиране на участниците и/или присъждане на награди и/или други плащания в конкурс за проект;
8.4.прекратяване на процедурата.
9.информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка;
10.договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях;
11.договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях;
12.рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях;
13.допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки;
14.информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания;
15.информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите;
16.информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор;
17.публичните покани, като към поканата се прилагат технически спецификации и проект на договор. Поканата се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията, и съдържа:
17.1.наименование и адрес на възложителя;
17.2.обект на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансиране;
17.3.кратко описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо – и количество или обем
17.4.критерия за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий икономически най-изгодна оферта – и методика за оценка на офертата в съответствие с изискванията за закона;
17.5.срок и място за получаване на офертите;
17.6.дата, час и място на отваряне на офертите.
18.приетите вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, които съдържат реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки;
19.становищата на изпълнителния директор на агенцията по запитвания на възложителя;
20.одобрените от изпълнителния директор на агенцията експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките – и мотивите за това;
21.всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация, определени с вътрешните правила.
Документите, които се публикуват в Регистъра на обществените поръчки или на Портала за обществени поръчки, и документациите за участие се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в агенцията. Договорите, допълнителните споразумения и документите, свързани с изпълнението на договорите, се публикуват в 30-дневен срок от:
1.сключването на договорите и на допълнителните споразумения;
2.извършването на плащането; за договори за периодично повтарящи се доставки на стоки, информацията за извършените плащания се публикува в обобщен вид до 20-о число на месеца, следващ месеца на извършените плащания;
3.освобождаването на гаранцията;
4.получаването от възложителя на договора за подизпълнение и на допълнително споразумение към него;
5.създаването на съответния друг документ.
Документите и информацията по конкретна обществена поръчка, се обособяват в самостоятелен раздел в профила на купувача, представляващ електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаването. Самостоятелният раздел се поддържа в профила на купувача до изтичането на една година от:
1.приключването или прекратяването на процедурата – когато не е сключен договор;
2.изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички задължения по договорите в рамковото споразумение.

Към уникалния номер на всяка обществена поръчка в Регистъра на обществените поръчки се показва хипервръзка към самостоятелния адрес в профила на купувача, в който се съдържат документите и информацията за конкретната поръчка.