Публични покани

УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 9055359
НОМЕР В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА: 2016-16
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: СТРОИТЕЛСТВО
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ:31.08.2016Г.-17:00ч.

Описание:

„Ремонт на сградата и прилежащото външно пространство на ЦДГ с. Съединение”,община Сунгурларе, област Бургас”

 

За детайлна информация и достъп, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9055359