Обществени поръчки

УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 740331
УНИКАЛЕН НОМЕР НА РЕШЕНИЕТО В АОП-740330
НОМЕР В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА: 2016-15
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ: 17.08.2016-16:00
ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 18.08.2016-10:00

Описание:

Открита процедура „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги свързани с подготовка на заявление за подпомагане, последващо управление и отчитане на проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска образователна инфраструктура на територията на Община Сунгурларе”

За детайлна информация и достъп, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 740331