Обществени поръчки

УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 740329
УНИКАЛЕН НОМЕР НА РЕШЕНИЕТО В АОП-740328
НОМЕР В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА: 2016-14
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ: 17.08.2016-16:00ч
ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 18.08.2016-14:00ч.

Описание:

Открита процедура „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги свързани с подготовка на заявление за подпомагане, последващо управление и отчитане на проект: „Рехабилитация на Общински път BGS2267 / II - 73, Веселиново - Лозарево / Прилеп - жп гара Завет - Завет -Съединение / III - 7305

За детайлна информация и достъп, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 740329